Mesleki gelişim girişimcilik soru-cevap anahtarı

Mesleki gelişim dersi girişimcilik modülü cevap anahtarlı sorularıdır. Cevaplar koyu renkle işaretlenmiştir

GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?

A) Doğal kaynaklar
B) Emek
C) Sermaye
D) İşletme


2.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir?

A) Sabırlı
B) Sorumluluk alan
C) Risk almayan
D) Yaratıcı


3.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturur?

A) Personel
B) Sermaye
C) Sendika

D) Yönetim


4. Karşılandığı zaman fayda, karşılanmadığı zaman mutsuzluk ve ızdırap yaratan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Tüketim
C) İhtiyaç
D) Kararlılık


5.Yeni bir fikir ve buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunulması işine ne ad verilir? Mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına ne denir ?

A) Özel girişimcilik
B)Yaratıcı girişimcilik 
C) Fırsat girişimciliği
D) Kamu girişimciliği


Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1-  (D) Yaratıcılık, girişimcinin kişisel özelliğidir.
2.  (D ) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.
3.  (Y) Başarılı girişimci ani fakat doğru olmayan kararlar verir.
4.  (Y ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

İŞLETME KURMA

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planı sağladığı yararlardandır?

A) İş fikrini gerçekleştirmeye kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.
B) Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
C) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş nedenlerinden biri değildir?

A) Miras
B) Kazanç sağlama isteği
C) Toplumsal itibar sağlamak
D) Devlete vergi vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?

A) Ekonomik araştırma
B) Finansal araştırma 
C) İş kurma düşüncesi 
D) Yasal araştırma

4. Aşağıdakilerden hangisi işletme kurarken yapılacak ön araştırmanın (fizibilite etüdü) temel amaçlarından biri değildir?

A) İşletmenin kârını hesaplamak
B) İşletmenin seçeceği teknolojinin belirlenmesinin sağlanması
C) Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi
D) Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli olup olmadığının araştırılması

5. İyi bir iş planı aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar
B) Kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu düzenlemeyi sağlar.
C) En az iki yıllık işin nakit (para) akışını tasarlar.
D) Gerekli araçların sıralanmasını ve her birinin maliyetinin hesaplanmasını sağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş işlemlerinden biri değildir?

A) Notere başvurulması
B) Organizasyon
C) Ticaret Odasına başvurulması
D) Vergi Dairesine başvurulması


MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

A) Her birey farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir.
B) Her meslek aynı yetenekleri gerektirir.
C) Arzu edilmeyen bir uğraşta insan süreklilik gösteremez.
D) Kişilik yapınıza uygun meslek ya da meslekleri belirlemenin bir önemi yoktur.

2. Aşağıdakilerden hangisi ekibin tanımıdır?

A) Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıdır.
B) Motivasyondur.
C) Kişinin yaşam amacıdır.
D) Bilgi, tecrübe, kontrol ve inancın tam adıdır.

3. Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına ne denir?

A) İş hayatı
B) Ekip
C) Toplumsal ihtiyaçlar
D) Kişisel gelişim

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek alanlarını tanımak için faydalı kaynaklardan biri değildir?

A) İŞKUR
B) ÖSYM
C) Meslek odaları
D) Motivasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?

A) Yaratıcı olmak
B) Büyük bir işletmede çalışmak
C) Verilen görevi yerine getirmek
D) İş yeri ortamında fark edilmek

GİRİŞİMCİLİK MODÜLÜ MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özellik değildir?

A) Kararsızlık  
B) Çok yönlülük   
C) İleriyi görüşlülük   
D) Planlı hareket etme

2. Pantolon üreten bir fabrikanın ütü gerektirmeyen bir pantolon üretmesi hangi tür girişimciliğe örnektir?

A) Fırsat girişimciliği  
B) İç girişimcilik 
C) Kadın girişimciliği
D) Sosyal girişimcilik

3. Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine uygun sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri fikirlere ne ad verilir?

A) İş fikri   B) İş planı   C) Fizibilite   D) Araştırma

4. “.……………., bir konuya çözüm getirmek, karar vermek,
hayal yolu ile düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir teknik
olarak tanımlanabilir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Beyin Fırtınası  
B) Ters Beyin Fırtınası  
C) Zihin Haritası  
D) Akıcılık Egzersizi

5.İşletmenin kuruluncaya kadar vergi dairesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu, belediye …………………………………. ve diğer
kurum ve kuruluşlarla ilgili yaptığı araştırmaya ne ad denir.

A) Örgütsel araştırma  
B) Teknik araştırma  
C)Yasal araştırma  
D) Finansal araştırma

6. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünde yapılan araştırmalar arasında yer almaz?

A) Teknik araştırmalar  
B) Yasal araştırmalar  
C) Örgütsel araştırmalar  
D) Sevk ve idare araştırmaları

7. Aşağıdakilerden hangisi kurulu bir işletmeyi satın almanın üstünlüklerinden biridir?

A) Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı  
B) Düşük performans   
C) Önemli çalışanların kaybı  
D) Aşırı değerlenmiş işletme

8. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?

A) Yaratıcı olmak 
B) Büyük bir işletmede çalışmak  
C) Verilen görevi yerine getirmek  
D) İş yeri ortamında fark edilmek

9. Aşağıdakilerden hangisi performansı geliştirme yollarından biri değildir?

A) Zamanı verimli kullanma  
B) Stresle başa çıkma  
C)Uygun işte çalışma
 D) İşe alıştırma

İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME TÜRLERİ

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Yokluk hissi ile başlayan, karşılandığı zaman mutluluk, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?

A. Tüketim 
B. İhtiyaç
C. Ürün 
D. Doğa

2. Maslow’un (Maslov) ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın en temel ihtiyacı nedir ?

A. Güvenlik ihtiyacı 
B. Aidiyet ihtiyacı 
C. Saygınlık ihtiyacı 
D. Fizyolojik ihtiyaçlar

3. İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her türlü faaliyete ne ad verilir?

A. Üretim  B. Tüketim  C. İhtiyaç D. Ürün

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçları arasında yer almaz?

A. Kâr etme
B. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma
C. Verimli olma
D. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama

5.Özel işletmelerin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kâr etme
B. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma
C. Verimli olma
D. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama

YÖNETİM

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İnsanların iş birliği yapmalarının ve onları bir amaca
doğru yöneltme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

A. Yönetim  B. Strateji   C. Planlama   D. Kontrol

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

A. Planlama 
B. Sevk ve idare 
C. Koordinasyon
D. Benimsetme

3. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A.Yapılacak açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır.
B. Planda süre önemli değildir.
C. Planın hazırlanması ve uygulanması en az gider ile sağlanmalıdır.
D. Plan esnek olmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinde emrin özelliklerinden biri değildir?

A. Çalışanların yetenek ve sınırlarına uygun olmayabilir.
B. Emir açık, kesin ve eksiksiz olmalıdır.
C. Emir mantığa uygun olmalıdır.
D. İyi bir haberleşme ağı ile sağlıklı emirler verilebilir.

5. Yönetim sürecinin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sevk ve idare  B. Koordinasyon  C. Denetim D. Organizasyon

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.